Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Ordenances Municipals

FISCALS

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

Descarregar document 1

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

Descarregar document 2

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE DE SERVICIS RELACIONATS AMB L''INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

Descarregar document 3

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTERI

Descarregar document 4

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Descarregar document 5

     ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES ECONÒMIQUES (IAE)

Descarregar document 6

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Descarregar document 7

     ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Descarregar document 8

     ORDENANÇA IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA TRANSMISSIÓ DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

Descarregar document 9

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST MUNICIPAL DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Descarregar document 10

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Descarregar document 11

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE DOMINI PÚBLIC

Descarregar document 12

     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVICI DE L'ESCOLETA D'ESTIU

Descarregar document 13

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I ESTADA EN L'ESCOLA INFANTIL

Descarregar document 14

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ARREPLEGA DE FEMS

Descarregar document 15

     ORDENANÇA REGULADORA PER SERVICI DE MENJADOR DE L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL

Descarregar document 16

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS

Descarregar document 17

     ORDENANÇA REGULADORA DE TAXES PER ÚS D'INSTAL-LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Descarregar document 18

     ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ

Descarregar document 19

 

REGULADORES

     ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVICI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE

Descarregar document 1

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I TANCA DE SOLARS

Descarregar document 2

     ORDENANÇA REGULADORA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC

Descarregar document 3

     ORDENANÇA REGULADORA DE LLICÈNCIES DE RESERVES D'ESTACIONAMENT PER A DISCAPACITATS I MINUSVÀLIDS

Descarregar document 4

     ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS

Descarregar document 5

     ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Descarregar document 6

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU COBERT DE FAVARA

Descarregar document 7

     ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TAULES, CADIRES I TENDALS EN LA VIA PÚBLICA

Descarregar document 8

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL TERME MUNICIPAL DE FAVARA

Descarregar document 9

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES

Descarregar document 10

     ORDENANÇA MUNICIPAL D'USOS I COSTUMS DEL MEDI RURAL DE FAVARA

Descarregar document 11

     ORDENANÇA REGULADORA DE BANC DE TERRES AGRÍCOLES DE FAVARA

Descarregar document 12

     ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ EN EL NUCLI URBÀ DE FAVARA

Descarregar document 13

     REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL CASAL JOVE DE FAVARA

Descarregar document 14

     REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA LUDOTECA I BIBLIOTECA DE FAVARA

Descarregar document 15

     REGLAMENT ORGÀNIC DE L'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA SALA DE CONDOL CÍVIC

Descarregar document 16

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27