Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

El present LLIBRE INVENTARI de Béns i Drets de l'Ajuntament de FAVARA constituïx la recopilació i valoració de tots els béns i drets que ho conformen, referit al 31 de Desembre de 2018, segons les condicions establides en el contracte subscrit entre l'empresa G.S. LOCAL S. L. i este Ajuntament. Els béns i drets que ho conformen es presenten agrupats en els Epígrafs que determina el Reglament de Béns de les Entitats Locals, Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny. En la seua preparació s'han seguit els criteris establits en l'esmentat Reglament, en les normes exposades en l'Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i en les normes exposades en l'Orde HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels pressupostos de les entitats locals i es classifiquen els Programes

 

Inventari 0C

Índex de continguts

 

Epígraf 1r

Béns Immobles

1_01 Béns immobles en actiu - llistat per número de fitxa
1_02 Béns immobles - llistat per compte PGCP i número d'inventari
1_03 Béns immobles - llistat per compte de servici
1_04 Altes de Béns - Fitxes
1_05 Béns immobles associats - Fitxes
1_06 Baixes de Béns immobles- llistat per NI (número d'inventari)
1_07 Baixes de Béns Immobles - Fitxes
1_08 Béns immobles - llistat per compte PMS (Patrimoni Municipal del Sòl) i NI
1_09 Altes de Béns immobles - Fitxes
1_10

Llistat ordenat per número de Finca Registral

 

Epígraf 5t

Elements de Transport

5_01 Elements de transport - Llistat
5_02 Elements de transport - Fitxes
5_03

Elements de transport - Compte servici

 

Epígraf 7m

Béns Mobles no inclosos en altres epígrafs

7_00 Béns mobles NIEOE - Ubicacions
7_01 Béns mobles NIEOE - llistat per NI (número d'inventari)
7_03 Béns mobles NIEOE - Llistat per ubicació
7_04 Béns mobles NIEOE - Llistat per PGCP
7_05

Béns mobles NIEOE - Llistat per compte servici

 

Amortitzacions 9

Amortitzacions PGCP

 

Informe final 0D Descarregar document

 

Inventari General de Bens i Drets de l'Ajuntrament de Favara

Referit a 31 de desembre de 2018. 

0_I

Descarregar Informe complet

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27