Noticies 2014

 
Projecte la ribera en biodiesel (9-11-2014)

El projecte LA RIBERA EN BIODIESEL pretén fomentar la recollida d’oli vegetal residual domèstic amb dos objectius principals:
1) Reduir la contaminació de les aigües residuals als nostres pobles per, al mateix temps, disminuir la despesa pel tractament d’aquestes aigües a les plantes de depuració
2) Fomentar la producció d’un combustible autòcton i sostenible que alleugere l’enorme dèficit energètic que patim i ajude a lluitar contra el Canvi Climàtic

Amb LA RIBERA EN BIODIESEL em començat una nova etapa, que es va encetar amb el canvi d’empresa gestora del sistema, en la que pretenem augmentar el volum d’oli que es recull. Tenim clar que això només es pot aconseguir amb l’augment del nombre de contenidors localitzats a la via urbana i, per altra banda, amb una major conscienciació ciutadana.

Pel que fa a la conscienciació ciutadana per a l’any 2015 ficarem en marxa una campanya als centres educatius (CEIPs) per augmentar la conscienciació entre els alumnes i, com a resultat, de les seues famílies.

Adjuntem fitxa en les dades estadístiques de la recollida d’olis a Favara desde 2009 fin 2013. A més, s’ha inclòs també la localització del contenidor perquè la gent sàpiga on pot depositar hui en dia aquest residu.

Estadística 2013.

 
L’ajuntament de favara s’adhereix al pla d’eficiència energètica (19-10-2012)

L'Ajuntament de Favara comença a canviar totes les antigues bombetes de l'enllumenat públic per nous leds de baix cost.

L'Ajuntament de Favara comença a canviar totes les antigues bombetes de l'enllumenat públic per nous leds de baix cost. Un canvi que farà que el poble s’estalvie més d’un 60% en el gasto de la llum. 

Este canvi ha sigut subvencionat per la Diputació de València amb una inversión total de 72.000€ dins del Pla d’çeficiencia Energètica en l’alumbrat públic.

La mesura no sols es beneficiosa en la part econòmica, sino també pel que fa a la protecció del medi ambient, ja que aquestes noves bombetes estalvien en energia i en emissions. Economia i protecció medi ambiental son dos temes importantíssims per al govern de Favara i de la Diputació de Valencia que, a més, beneficiarà altres polítiques, com les destinades a ocupació, que amb l’estalvi en la factura de la llum, podrà vore incrementada la seua partida.

No hi ha cap dubte de que este Pla sols fa que beneficiar als pobles de la provincia de València i en particular al nostre municipi amb la seua adhesió.

A partir de hui, els operaris de l’Ajuntament començaràn a cambiar totes les bombetes de les faroles de tot el poble. 

 
REQUISITS PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS MUNICIPALS ANY 2014 (28-1-2014)

1. Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre corresponent i aportar certificat d'inscripció.
2. Número d'identificació fiscal (CIF).
3. Declaració responsable de no estar incurses en les circumstàncies de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Estat, Comunitat Autònoma i Seguretat Social.
4. Presentar factures per import igual o superior a la subvenció concedida. Les factures hauran de reunir tots els requisits, no admetent-se ni tiquets, ni un altre tipus de justificants que no siguen factures.
5. Presentar memòria d'activitats exercides per l'associació i relacionades amb l'objecte de les mateixes corresponent a l'anualitat 2014.

TERMINI
1. Per motius d'organització administrativa, el termini per a presentar les sol·licituds per a les subvencions de l'any 2014 finalitzarà el dia 30 de novembre de 2014.
Per al pagament de les subvencions concedides serà imprescindible omplir la fitxa de manteniment de tercers segons model facilitat en les oficines municipals"

Sol.licitut

Declaració responsable

Manteniment tercers

 
CONVENI PER A L'ADJUDICACIÓ DE BEQUES ENTRE LA UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE FAVARA

És objecte del present Conveni Específic desenrotllar la forma en què es van a adjudicar les beques-descompte socials que la UCV en col•laboració amb l'Ajuntament de Favara posa a disposició dels habitants de Favara, com una de les activitats de col•laboració acordades per a potenciar el desenrotllament social de la Ribera Alta, la Costanera i comarques limítrofes.

Veure el document de conveni especific.

 
Tu seguridad social es tu espacio privado de seguridad social (22-9-2014)

TU SEGURIDAD SOCIAL es tu espacio privado de Seguridad Social, donde puedes encontrar información de los días que has cotizado para tener derecho a prestaciones de la Seguridad Social y del tiempo que te falta para poder solicitar una pensión de jubilación.
Si eres pensionista puedes tener toda la información de la pensión que estás cobrando y de cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Y puedes descargarte cualquier certificado que necesites de tu pensión.
Puedes informarte de tu derecho a la asistencia sanitaria y el de tus beneficiarios, tanto en España como en la Unión Europea.
En TU SEGURIDAD SOCIAL también puedes solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea, si la necesitas.

Nuestros Centros de Atención e Información de la Seguridad Social -CAISS- siguen a tu servicio como hasta ahora. Para hacerte más cómodo el acceso, puedes pedirnos cita previa en el teléfono 901 10 65 70.


Veure més.

NOTÍCIES D'ACTUALITAT 2017

NOTÍCIES D'ACTUALITAT 2016

NOTÍCIES D'ACTUALITAT 2015

 

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27

 

Tornar a la pàgina d'inici