AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ ATESTAT O INFORME PER ACCIDENT


DADES PERSONALS

CONCEPTE:

Expedient
Concepte
Import

Informe o Atestat Policial
10,00€

L'obtenció d'aquest informe està subjecta al pagament de la taxa corresponent, la qual està fixada en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents, en el seu article 4.

Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.