AJUNTAMENT FAVARA
PLAÇA SANT ANTONI 1
46614 FAVARA "VALENCIA"
TEL: 961769002 - 961527610

LIQUIDACIÓ PER OBRES


DADES PERSONALS


CONCEPTE


CONCEPTE
IMPORT


Taxa per tramitació
42,00€ *

Icio (3,5%) sobre el pressupost
0,00

Ocupació de via pública


Mercaderies, Enderrocs, terres, materials de construcció

0,31€ *
0,00


Tancament de protecció de seguretat d'obres, bastides, grues i altres instal·lacions

0,17€ *
0,00

Tots els camps que contenen * són valors fixos

TOTAL


Firma digital ací

EL MODEL D'AUTOLIQUIDACIÓ S'IMPRIMEIX EN FORMAT PDF.
HA DE TINDRE INSTAL·LAT EN EL SEU EQUIP FOXIT.