Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Ordenances  reguladores

1 Aigua potable
2 Neteja i Clos de solars 
3 Registre electrònic
4 Reserva i estacionament per a discapacitats
5 Tinença d'animals
6 Tinença d'animals potencialment perillosos
7 Pavelló poliesportiu cobert
8 Taules, cadires i tendals en la via pública
9 Reguladora per a la venda no sedentària (mercat i ambulants)
10 Taxes per ús d'instal.lacions esportives
11 Reguladora d'obres
12 Recomanació de l'ús professional de drons (Ministeri de Foment y AESA)
13 Participació Ciutadana
14 Ordenança reguladora de la sol.licitud i concesió de llicències d'obres a través del règim de declaració responsable
15 Ordenança reguladora sobre usos i costums del medi rural de Favara
16 Bases reguladores del banc de terres agrícoles de Favara
17 Ordenança municipal reguladora de policia i bon govern
18 Normes per al voluntariat per a l'alimentació de les colònies felines en terme municipal de Favara
19 Odenança Reguladora de la circulació en el nucli urbà de Favara

Veure en la Seu Electrònica

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27