Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Ordenances  fiscals

0 Ordenança general de recaptació
1 Aigua potable
2 Clavegueram
3 Obertura d'establiments i comunicació ambiental
4 Cementeri
5 Expedició de documents administratius
6 Impost sobre activitats econòmiques IAE
7 Impost sobre béns immobles IBI
8 Impost de construccions, instal.lacions i obres
9 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana  
10 Impost de vehicles de tracció mecànica
11 Llicència urbanística
12 Reguladora de la utilització privativa de domini públic  -ACTUALITZADA 2023-
13 Prestació de servei de l'escoleta d'estiu
14 Prestació de servei d'assistència i estada en guarderia infantil.  -DEROGADA-
15 Recollida del fem
16 Servei de menjador de l'escoleta infantil
17 Tinença d'animals potencialment perillosos
18 Utilització de piscines, instal.lacions esportives i altres serveis anàlegs
19 Veu pública
20 Taxa per atorgament de Llicències municipals d'ocupació d'edifici

Veure en la Seu Electrònica

Copyright Ajuntament de Favara 2016. Tots els drets reservats.    

 

 

Guia de Carrers
 


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27